A Helyi Obszervatórium Szemere Indexe


Az Önkormányzati Teljesítmény modulja és Bizalmi Barométere

A Helyi Obszervatórium (LRMI np. Kft.) az önkormányzatok működésének átláthatóvá tétele érdekében kifejtett társasági szerszerződése szerinti céljának megfelelően kidolgozza önkormányzati indexeit. A cél egy olyan rendszeresen, legalább évente elvégzett vizsgálati módszer kialakítása és megvalósítása, amely segít a szektor teljesítményének és a környezetéhez való viszonyának folyamatos, időbeli összehasonlítást lehetővé tevő mérésében.
A Helyi Obszervatórium a konkrét fejlesztési munkát 2007. november-december hónapjaiban kezdte saját, egyéb tevékenységeiből származó bevételei terhére. 2008. május-júniusára jórészt elkészültek a szükséges fejlesztések. Az elkövetkező hónapokban a kidolgozott technológia kipróbálására, finomhangolására és az első felmérés elvégzésére lesz szükség.
A fejlesztési munka során olyan modul került kidolgozásra, amely egy az önkormányzatok külső megítélését szolgáló versenyképességi, és egy az önkormányzat irányából annak környezete felé ható bizalmi  modulból, mint főkomponensek áll. Ezek mindegyike 8-10 alindexből épül fel. Az adatok forrása és a számítás módja minden egyes részmutató esetében meg van előre határozva. Három adatforrással számolunk: statisztikai (nyilvános és önkormányzati adatlap alapján) adatok, polgármester (megyei elnök) interjúk, valamint lakossági megkérdezés. Ez utóbbi opcionális.
Kiemelten fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a kidolgozásra kerülő indexek a legkülönbözőbb szakmai elvárásoknak messzemenőkig megfeleljenek. Ennek érdekében a szakmai előkészítés során meglehetősen alapos feltáró munkát végeztünk. Az indexek megalapozásakor a vonatkozó nemzetközi, döntően EU által használt mérőeszközöket és a hazai szakirodalom, mérési gyakorlatban elterjedt módszerekből indultunk ki.
Annak érdekében, hogy az index elkészítése és alkalmazása a lehető legszigorúbb szakmai követelményeknek megfeleljen, a Helyi Obszervatórium, a Tudományos Stratégiai Tanácsadó Testületébe tanácsadói-felügyeleti céllal, a regionális tudományos szakma legkiválóbb elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozó személyiségeit választotta be. Másrészről együttműködünk az önkormányzatok szakmai szövetségeivel annak érdekében, hogy az index mögött széles szakmai konszenzus legyen.

Polgármester találkozó a Szemere Indexről

2009. február 2-án Budapest XIII. kerületi Önkormányzatának épületében Polgármesteri Fórumot rendeztünk a Szemere Index kísérlet kutatásában részt vett önkormányzatok számára. Az esemény sikeres volt. Teljesült a fórum azon elsődleges célja, hogy a kutatásban részt vevők felszólaljanak, elmondhassák véleményüket, végső soron szakmai érvekkel, tapasztalatokkal befolyásolhassák a kialakításra kerülő indexet. Mind az önkormányzati szakmai szövetségek vezetői, mind a megjelent polgármesterek aktívan részt vettek a vitán, amelyet Zongor Gábor (TÖOSZ főtitkár) és Vigvári András (ÁSZ tudományos tanácsadója) vezettek.

Az első előadást a házigazda, a Budapest Főváros XIII. kerületének polgármestere tartotta, és őt követte Kovács Róbert a Helyi Obszervatórium ügyvezetője, az esemény szervezője ismertette a Szemere Index elkészült Bizalmi Barométerének eredményeit és jövőbeni fejlesztés, a Versenyképességi Modul várható irányait. Tóth József polgármester úr elmondta, hogy fontosnak tartja az index létrehozását, mint kezdeményezést, mely irányt mutathat az önkormányzatok számára. Egyúttal felhívta a figyelmet a stigmatizálás veszélyére is, amelyet egy-egy önkormányzat negatív minősítése hordoz. A megbélyegzés kérdésére később többen visszatértek, és óvatosságra intettek a versenyképesség fogalmának a használatában. Fábián Zsolt külön is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatok egymás közötti viszonyát a kooperációnak és nem a versenynek kell jellemeznie. Egyfajta egyetértés alakult ki a megbeszélés végére, hogy a hangsúlyt a közszférától némileg idegen versenyképesség helyett inkább a teljesítményre, annak mérésére kell tenni. Vigvári András a rangsor inkább pedagógiai hatásait erősebbnek érezte a megbélyegezésnél, így a Versenyképességi Modul elsősorban az önkormányzatok átláthatóságát és a köztük lévő tapasztalatcserét szolgálja. Zongor Gábor a Bizalmi Barométerrel kapcsolatos tapasztalatokat összegezve arra hívta fel a figyelmet, hogy az nem elsősorban a helyi önkormányzatoknak, sokkal inkább az érdekvédelemmel foglalkozó szövetségek számára hasznosítható.

A rövid eszmecserén az említetteken kívül Szabó Gellért (Magyar Faluszövetség elnöke), Fábián Zsolt (MÖSZ főtitkára), valamint Nagymányok polgármestere is felszólaltak. Karl Béla polgármester úr elsősorban a város és vidék között húzódó különbségekre hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint el kell különíteni e két településtípust, mivel azok jellegükben nagyon eltérnek. Sokkal nehezebb egy kisebb települést irányítani, sokkal többet várnak el egy polgármestertől, mivel a városokban a felelősség a nagyobb apparátus folytán megoszlik. Szabó Gellért javaslata alapján a Bizalmi Barométer kérdőívét félévente lekérdezzük, de a kitöltés, visszajuttatás egyszerűbbé válik, a jövőben elektronikusan is megoldható lesz. Fábián Zsolt egyetértve a fentiekkel felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Unió megítélése a tájékoztatás nem megfelelő volta miatt rosszabb más intézményeknél.

A Fórum záró eseményeként szólalt meg Csider László az Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztálya vezetője. Egy speciális ellátási területre tért ki a lakástámogatási rendszerekre. Prezentációjában a Panel- és az Ökoprogramokról tartott előadást. Bemutatta a résztvevők számára a Panel-program keretében az elmúlt években megvalósult rekonstrukciós programokat, a változó önkormányzati szerepet, és az új lehetőséget a még nyitott Öko-pályázatot.

A Szemere Index – kezdeményezés tehát a másfél órás vita során komoly megerősítést nyert. A Bizalmi Barométer kisebb technikai módosítások, folyamatos tartalmi fejlesztés mellett tovább haladhat a megkezdett úton, a májusi felmérést követően már összehasonlító eredményekkel fogunk rendelkezni. Ennek nyilvános eredményei előre láthatólag a második a versenyképességet vagy teljesítményt mérő második modul elkészülésével párhuzamosan szeptemberre várható. A második modul szemben a polgármesteri, helyi vezetői véleményeket tükröző első modullal nem szubjektív, hanem objektívabb, döntően statisztikai adatokon alapul majd. További újdonság lesz, hogy az eredmények eleve az összes településrendelkezésre fognak állni, települési és kistérségi szinten.

Csider László előadását követően sajtótájékoztatót tartottunk, melyen részt vett több fontos gazdasági és önkormányzati orgánum újságírója. Azóta négy helyen jelent meg a Szemere Indexszel kapcsolatosan cikk. A HVG hetilap 2009. február 7-én megjelent számában, a Napi gazdaságban, a Világgazdaságban és a Gazdasági Rádióban olvashatnak, és hallhatnak interjúkat a Szemere Indexszel kapcsolatban.

A Bizalmi Barométer 2. felvétel

A Szemere Index Bizalmi Barométere elérkezett a 2. felvételhez. Több újdonság is tapasztalható a mostani vizsgálat esetében. A legfontosabb egy technikai: a kérdőív immár elektronikusan kitölrthető és visszaküldhető. Ez egy nagyon fontos innováció, mert a korábbi kérdőív sokakat akadályozott a kitöltésben és a kérdőív visszaküldésében. A vizsgálat kiegészült a MTA PTI néhány fontos kérdésével. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ugyanakkor annak is, hogy a jelenlegi vizsgálat során együttműködésben több önkormányzati szövetséggel aktuális érdekvédelmi kérdések is kerültek a kérdőívbe.

Az elektronikus kérdőív letölthető a polgármesterek számára szóló levéllel. Készítettünk egy faxon vagy postán visszaküldhető kérdőív-változatot is.

  • Amennyiben érdekli, elolvashatja az előző kutatás rövid és teljes jelentését.
  • A 2009. őszi Önkormányzatok Napjára elkészült, és ott publikált előzetes eredményeink itt olvashatók.

Köszönjük azon települési vezetők segítségét, akiknek válaszaiból összeállíthattunk egy előzetes eredményt. A beérkezett kérdőívek tapasztalatai alapján október 20-ig meghosszabbítottuk a kitöltési határidőt. (részletek, előzetes eredmények)

Ha Ön egy település polgármestere és még nem töltötte ki kérdőívünket, de szeretné elmondani a véleményét a kormányzati és állami intézményekről, szeretné segíteni az önkormányzati érdekvédelmet kérjük, töltse ki kérdőívünket!

Megkezdődött a Szemere Index Bizalmi Barométerének 2. vizsgálata.

A Szemere Index rovatunkban olvashat az előzményekről és letölthető a mostani vizsgálat kérdőíve, levelünk a polgármesterek, illetve a korábbi vizsgálat eredményei.

Néhány polgármesteri vélemény a visszajuttatott kérdőívekből:

  • A kistelepüléseken az önkormányzatok az egyetlen közösség fenntartó szervezetek. Feladataikat elvileg  átvehetnék a civil szervezetek,de ehhez magának a civil társadalomnak gazdaságilag meg kell erősödnie.
  • Ha bármilyen társadalmi feszültség jelentkezik, azonnal az önkormányzatoktól várják el a megoldást. Az elvárások és a megoldáshoz rendelkezésre álló források jelentősen eltérnek, így az önkormányzatok csak tüneti kezelésekre, részleges eredmények elérésére képesek.
  • Köszönöm az önkormányzati érdekérvényesítés kapcsán kifejtett munkájukat. Változó politikai szemlélet esetén a folyamatok kedvezően is alakulhatnak, bár a legjobb szándék esetén is igen nehéz a feladat, és látható eredmény csak idővel fog jelentkezni.


"A község szabadsága, amely oly nehezen jön létre, egyben a legvédtelenebb is a hatalom beavatkozásaival szemben. A községi intézmények aligha tudnák felvenni a versenyt egy vállalkozó szellemű erős kormányzattal, így ahhoz, hogy sikeresen védjék magukat, előbb össze kell kapcsolódniuk a nemzet eszméivel és szokásaival. Így tehát a községi szabadság, amíg át nem hatolt az erkölcsbe, könnyen szétzúzható, viszont addig nem hatolhat be az erkölcsökbe, míg előbb hosszú ideig meg nem volt a törvényekben."
Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában